Skip Navigation Links

Algemene voorwaarden

Aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden

 Onze verkoopsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klanten, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen verkoopvoorwaarden. Deze laatste binden ons derhalve slechts wanneer wij ze schriftelijk uitdrukkelijk hebben aanvaard. Onze hierna vermelde verkoopsvoorwaarden gelden behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

Gebruik der talen

 Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden niet ontvangen zou hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.  -De consument is er zich van bewust dat onze documenten/verpakkingen/.. anders kunnen zijn dan zijn moedertaal. Slechts in uitzonderlijke geval kan het zijn dat de nationale taal niet op de verpakking staat, maar dit is enkel het geval als er specifiek naar dat artikel gevraagd is.

Prijzen en betalingswijzen

 De prijzen en verzendingskosten die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijk voorziene BTW, tenzij anders vermeld.  -  Betaling van de artikelen gebeurt via overschrijving of via betaalkaart. De overschrijving dient de referte te vermelden die u wordt meegedeeld. - In geval van betaling via overschrijving bent u verplicht de betaling te voldoen binnen acht dagen na de ontvangst van de goederen. - Als een betaling niet tijdig wordt voldaan, zelfs ten dele, dan is een interest van twaalf procent (12 %) per jaar verschuldigd, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling diende te worden voldaan. Bijkomend zal in geval van een zelfs ten dele onvoldane overschrijving het onbetaalde saldo van elke overschrijving worden verhoogd met een vaste administratieve onkostenvergoeding ten belope van tien procent (10 %) van het saldo, met een minimale omvang van vijfenzeventig euro (€ 75,00) automatisch en zelfs zonder voorafgaande ingebrekestelling. - Indien de factuur op aanvraag van de opdrachtgever opgesteld wordt op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair verantwoordelijk voor de betaling. - Alle verkochte goederen blijven de uitsluitende eigendom van MultiMedi BVBA tot zij volledig werden betaald.

Weigering van bestellingen

 MultiMedi BVBA behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering elke on-line bestelling te weigeren. Wanneer wij ervoor kiezen een on-line bestelling niet uit te voeren, brengen we de besteller hiervan onverwijld op de hoogte.

Levering/verzendingskosten

 Op verzoek van de koper levert MultiMedi BVBA de gekochte goederen aan huis. De verzendingskosten worden aan de koper doorgerekend. - In de regel worden artikelen geleverd binnen vijf werkdagen na de bestelling. De leveringstermijnen worden slechts ter inlichting gegeven. Een vertraging in de levering zal geen aanleiding geven tot een annulering of vergoeding.

Gratis recht op vervanging en terugzending

 De consument heeft het recht aan MultiMedi BVBA per aangetekende brief mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen zeven (7) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Het tijdig terugzenden van het gekochte goed volstaat eveneens om aan deze voorwaarde te voldoen. - Gelieve op te merken dat tijdens deze periode van zeven (7) dagen de geleverde goederen uitsluitend ter controle mogen worden gebruikt - zoals dit ook met het passen in de winkel gebruikelijk is - en dat de artikelen met alle originele etiketten en labels moeten worden teruggestuurd. - Indien de kwaliteit van de gekochte goederen wordt geschaad doordat ervan op een meer uitvoerige manier wordt gebruik gemaakt dan hierboven beschreven, dan behouden we ons het recht voor om van u een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies. - MultiMedi BVBA zal de kosten van de verzending terug betalen indien de verkochte producten een defect vertonen. In alle andere gevallen dient de koper de verzendingskosten te betalen. De artikelen dienen te worden teruggezonden naar het volgende adres: MultiMedi BVBA Bospad 5A 2450 Meerhout

Gevolgen van de terugzending

 Wanneer de consument zijn recht op terugzending wenst uit te oefenen dienen beide partijen alle ontvangen artikelen en betalingen terug te geven. Schadevergoeding voor eventueel waardeverlies kan enkel worden gevraagd wanneer de kwaliteit van de artikelen achteruit is gegaan. Een dergelijke schadevergoeding is echter niet verschuldigd wanneer het waardeverlies uitsluitend te wijten is aan het controleren van de artikelen - zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn. Waardeverlies kunt u vermijden door niet als een eigenaar gebruik te maken van de artikelen, en u te onthouden van gedragingen die de waarde van de artikelen zouden kunnen verminderen.

Voldoet een product niet aan uw wensen?

 MultiMedi BVBA besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van haar producten. Mochten de door U gekochte goederen toch niet aan uw wensen voldoen, kan u ons dit steeds melden. - Om ons toe te laten een gepaste oplossing aan te bieden, dient elke opmerking ons toegezonden te worden per aangetekend schrijven binnen de vijf (5) dagen na ontvangst, met verwijzing naar het nummer van de factuur of bij gebreke hieraan, van de verzendingsnota. Eens de termijn verlopen zal de opmerking niet meer in acht worden genomen. - Mocht u opmerkingen hebben over de verzonden facturen dient dit ons medegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien (10) dagen na hun ontvangst. Bij gebreke hiervan zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. Een opmerking over de factuur kan evenwel een schorsing van de betaling op een termijn niet rechtvaardigen.

Wat te doen bij klachten

 We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@multimedi.com. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Bescherming van persoonsgegevens

 Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om een bestelling te verwerken worden veilig opgeslagen door MultiMedi BVBA, en kunnen enkel worden doorgegeven aan bedrijven waarmee MultiMedi BVBA samenwerkt, voor de verwerking van die bestelling. - Deze derden mogen de persoonsgegevens enkel verwerken voor doeleinden die strikt verband houden met hun taken. Zij zijn gebonden door de voorwaarden die MultiMedi BVBA hen oplegt, waardoor de bescherming van uw privacy is gewaarborgd. - Daarenboven mag MultiMedi BVBA uw persoonsgegevens eveneens verwerken voor publicitaire doeleinden. Alle informatie die u eventueel wordt toegestuurd zal enkel verband houden met producten van MultiMedi BVBA. Enkel wanneer dit nodig is om het advertentiesysteem te beheren, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan bedrijven die samenwerken met MultiMedi BVBA. - Het spreekt voor zich dat al uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld, en dat er strikt wordt gelet op de bescherming van uw rechtmatige belangen zoals voorzien door de wet. MultiMedi BVBA zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. - Als u bezwaar zou hebben tegen dit gebruik van uw persoonsgegevens, dan kan u ervoor kiezen zich af te melden voor deze informatiedienst. U kunt dit op elk moment doen door eenvoudigweg MultiMedi BVBA te contacteren via e-mail, of via gewone post.

Exclusieve bevoegdheid - Wetgeving

 Ieder geschil met betrekking tot huidig contract wordt uitsluitend geregeld door het Belgisch Recht. De enige door de beide partijen aanvaarde jurisdicties zijn deze van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Turnhout. Indien het geschil valt onder de bevoegdheid van het Vredegerecht, wordt de zaak voorgelegd aan het Vredegerecht van Mol.

GDRP / AVG

 Hiervoor is ons aangeraden een nieuwe pagina te maken,
     zodus klik hier voor meer info over GDPR / AVG  

Ga naar boven Te weten Bestelpagina
Verkoopsvoorwaarden De prijsvermelding gebeurt onder voorbehoud, onder meer voor drukfouten. GDPR / AVGMicro-canule